Select Page

Šolska skupnost

V šolski skupnosti Osnovne šole Rače opravljamo naslednje naloge: Izvolimo predsednika šolske skupnosti. Sprejmemo letni program dela. Zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka. Vsi učenci od 2. do 9. razreda se lahko dejavno...

Vpis v prvi razred

Pogoji za vpis Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2020 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, za naslednje...

Povezave

Ministrstvo za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ Zavod RS za šolstvo http://www.zrss.si/ Center za socialno delo Maribor http://www.csd-mb.si/ Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše http://www.svet-center-mb.si/ Center za sluh in govor...

Učne težave

Po Zakonu o osnovni šoli se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Pri delu z učenci, ki imajo težave pri...

Izjava o zasebnosti

Piškotki na spletnih straneh šole Pravna podlaga Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (UL št. 109/2012, 157. člen), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij...

Subvencioniranje šolske prehrane

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini. Subvencija v višini cene malice pripada učencem pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku povezane osebe, ne presega...