Select Page

PREDSTAVITEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA OKOLIŠA

ZGODOVINA

Začetek šolstva v Račah sega v davno leto 1873. Prva šola je bila zgrajena kot dvorazrednica, leta 1911 so jo prvič temeljiteje dozidali v trirazrednico. Leta 1961 postane s temeljito dozidavo popolna osemletka. Leta 1979 dobi šola prvo telovadnico in 1990 nadzidek z nekaj učilnicami za predmetni pouk in knjižnico. Enajst let kasneje za potrebe nastajajoče 9-letke šola pridobi dve učilnici v mansardi, računalniško učilnico, nekaj kabinetov in povečano knjižnico. Leta 2007 k osnovni šoli do

zidajo še športno dvorano z vsemi spremljajočimi prostori. Imamo 11 predmetnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko telovadnico s tremi vadbenimi prostori in malo telovadnico ter računalniško učilnico.

USTANOVITELJ

Ustanovitelj Osnovne šole Rače je Občina Rače-Fram. Odlok o ustanovitvi je bil sprejet na 19. redni seji Sveta Občine Rače-Fram 6. 12. 1996 (MUV, 27/1996). Na 17. redni seji Sveta Občine Rače-Fram je bila 15. 10. 2012 sprejeta zadnja sprememba odloka (MUV 23/2012).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš je opredeljen v odloku o ustanovitvi šole. Zajema matična naselja: Rače, Podovo, Brezulo, Sp. Gorico, Zg. Gorico in del naselja Ješenca – prostorski okoliš št. 16.

VIZIJA

Učenec se v prijetnem okolju nauči učiti, razmišljati in živeti zdravo, izboljšuje pismenost in različne spretnosti ter razvija kakovostne medsebojne odnose.

POSLANSTVO

Skupaj gradimo prihodnost zdravih in srečnih ljudi.

VREDNOTE

Spoštovanje, vedoželjnost, ustvarjalnost, samozavest, odgovornost, pogum, zdravje, znanje.

VZGOJNI NAČRT

Vzgojni načrt (VN) temelji na ciljih šole in nastaja na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole. VN obsega: vzgojna načela in temeljne vzgojne vrednote, vzgojne dejavnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojne postopke in ukrepe, sodelovanje s starši in druge dejavnosti šole, ki so povezane z vzgojnimi cilji in vrednotami.

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 • dvig kakovosti procesov učenja – formativno spremljanje, fit pedagogika oziroma kako motivirati za učenje
 • razvijanje občečloveških vrednot in vrednot vseživljenjskega učenja ter trajnostnega razvoja (osem krogov odličnosti, učenec odgovorno načrtuje svoje šolsko delo)
 • zagotavljanje fizične in psihosocialne varnosti ter vključenosti (sociogram, ozaveščanje o zdravi prehrani, o pomenu gibanja za zdravje)

Prednostne naloge so podrobneje opredeljene v akcijskem načrtu za šol. l. 2018/19.

VPIS V ŠOLO

Vpis v 1. razred osnovne šole za naslednje šolsko leto bo v mesecu februarju 2019. Do konca meseca maja 2019 bo šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izdala potrdilo o šolanju oz. obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Otroku se lahko pričetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za preverjanje, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE RAČE

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli oz. vrtcu. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja: Branko Leva, Nataša Granda Krepfl in Bruno Jereb;
 • pet predstavnikov zavoda: Karmen Jelčič, Sara Kupnik in Petra Pipenbaher kot predstavnice delavcev šole ter Maja Krajnc in Apolonija Dobič kot predstavnici delavcev vrtca;
 • ter trije predstavniki staršev: Aleksander Zidanšek in Mateja Belca kot predstavnika staršev šole ter Borut Batagelj kot predstavnik staršev vrtca.

Predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Rače je Karmen Jelčič, namestnik predsednice je Aleksander Zidanšek.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu organiziran svet staršev. V svetu staršev ima vsaka skupina vrtca in vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta na prvi seji. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Predsednika sveta staršev za šolsko leto 2018/2019 so predstavniki izvolili na prvi seji sveta staršev, ki jo je sklical ravnatelj Rolando Lašič. Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Aleksander Zidanšek, za njegovega namestnika pa Jadranka Donaj.

Za šolsko leto so bili na prvih roditeljskih sestankih v Svet staršev OŠ Rače izvoljeni naslednji predstavniki:

Vrtec:

SKUPINA ČLAN/-ICA SVETA STARŠEV
KOMETI Metka Mršnik
KAPLJICE Dejan Ekart
MEHURČKI Duška Nahtigal
OBLAČKI Maja Rožman
SONČKI Marina Dvoršak Špehar
SNEŽINKE Sandra Majcen
ZVEZDICE Katja Kovačič
MAVRICE Ana Breznik
LUNICE Jadranka Donaj

Šola:

ODDELEK ČLAN/-ICA SVETA STARŠEV
1. a Pivec Mateja
1. b Kline Mojca
2. a Bradač Barbara
2. b Čelan Anja
3. a Batagelj Borut
3. b Bošković Borko
4. a Bračko Tone
4. b Kokot Barbara
5. a Plečko Iris
5. b Kremžar Jovanović Borjana
6. a Repenšek Vesna
6. b Belca Mateja
7. a Spačal Barbara
7. b Zidanšek Aleksander
8. a Sternad Vogrin Simona
8. b Doberšek Matjaž
9. a Borovnik Maja

RAVNATELJ ŠOLE

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma drugega delavca šole.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

RAZPORED UČITELJEV PO STROKOVNIH AKTIVIH

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

AKTIV 1. TRILETJA

V aktiv so vključeni: Aleš Požgan – vodja, Kristina Milec, Petra Pipenbaher, Brigita Voga, Karmen Jelčič, Silvana Kokol, Anja Lešič, Barbara Rozman.

AKTIV 2. TRILETJA

V aktiv so vključene: Anita Vogrin – vodja, Marjetka Breznik, Martina Podgrajšek, Janja Pučko, Severina Pfeifer, Marko Furek, Boštjan Šterbal, Sara Kupnik, Romana Zupančič, Anita Golavšek, Sabina Ozmec ter vsi učitelji, ki poučujejo v 6. razredu.

AKTIV 3. TRILETJA

V aktiv so vključeni: Boštjan Šterbal – vodja, Darja Pernek Lesjak, Marko Furek, Marija Zavernik, Primož Krašna, Sabina Ozmec, Tatjana Tramšek, Ivanka Fingušt, Aleš Štaher, Marjana Falež, Anita Strmšek, Ksenija Pečnik, Jelka Trantura, Boštjan Škreblin, Marija Brodnjak, Romana Šabeder, Metka Pristovnik, Sara Kupnik, Tina Ištvan in Severina Pfeifer ter vsi učitelji, ki poučujejo v 7., 8. in 9. razredu.

AKTIV UČITELJIC SLOVENSKEGA JEZIKA

V aktiv so vključene: Marjana Falež – vodja, Sabina Ozmec, Metka Pristovnik, Kristina Milec, Anita Vogrin.

AKTIV UČITELJIC TUJIH JEZIKOV

V aktiv so vključene: Sara Kupnik – vodja, Anita Strmšek, Romana Zupančič, Sabina Ozmec, Ksenija Pečnik, Katarina Kodba.

AKTIV UČITELJEV GUM, LUM, GOS

V aktiv so vključeni: Primož Krašna – vodja, Marko Furek, Barbara Rozman , Brigita Voga in Martina Podgrajšek.

AKTIV UČITELJEV ŠPORTA

V aktiv so vključeni: Žan Bedenik Ravš – vodja, Jelka Trantura, Boštjan Šterbal, Aleš Požgan, Marjetka Breznik.

AKTIV UČITELJEV NARAVOSLOVJA

V aktiv so vključeni: Boštjan Škreblin – vodja, Romana Šabeder, Darja Pernek Lesjak, Marija Brodnjak, Tatjana Tramšek in Janja Pučko.

AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE

Aktiv matematike sestavljajo: Aleš Štaher – vodja, Romana Šabeder, Ana Kajzer, Martina Podgrajšek in Petra Pipenbaher.

AKTIV UČITELJIC DRUŽBOSLOVJA

V aktiv so vključene: Tatjana Tramšek – vodja, Marija Zavernik, Irena Marković, Karmen Jelčič in Marjeta Breznik.

AKTIV UČITELJEV RAZŠIRJENEGA  PROGRAMA

V aktiv so vključeni: Irena Marković – vodja, Marija Brodnjak, Marija Zavernik, Anita Strmšek, Jelka Trantura, Barbara Rozman, Boštjan Škreblin, Žan Bedenik, Janja Milošič, Andreja Čelan in Katarina Kodba.

VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

KADROVSKA SESTAVA ŠOLE

 ŠT. PEDAGOŠKI DELAVCI DELOVNE NALOGE
1. ALEŠ POŽGAN učitelj RP
2. ALEŠ ŠTAHER učitelj MAT in računalnikar
3. ANDREJA ČELAN učiteljica RAP
4. ANITA STRMŠEK učiteljica TJN,  NI2, RAP
5. ANITA VOGRIN učiteljica RP
6. ANJA LEŠIČ Učiteljica RP
7. BARBARA ROZMAN

2. strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v RAP,

učiteljica GOS, organizator šolske prehrane

8. BOŠTJAN ŠKREBLIN učitelj BIO, NAR, OV, RAP
9. BOŠTJAN ŠTERBAL učitelj ŠPO
10. BRANKO LICUL učna pomoč učencem
11. BRIGITA VOGA učiteljica RP
12. DARJA PERNEK LESJAK učiteljica KEM in BIO
13. IRENA MARKOVIĆ učiteljica ZGO in RAP
14. IVANKA FINGUŠT učiteljica MAT
15. JANJA MILOŠIČ učiteljica RP
16. JANJA PUČKO učiteljica RP
17. JELKA TRANTURA učiteljica ŠPO in RAP
18. KARMEN JELČIČ učiteljica RP
19. KATARINA KODBA učiteljica za ANG in DSP
20. KRISTINA MILEC učiteljica RP
21. KSENIJA PEČNIK učiteljica TJA
22. MARIJA BRODNJAK učiteljica TIT, RAP
23. MARIJA ZAVERNIK učiteljica etike in  RAP
24. MARJANA FALEŽ učiteljica SLJ
25. MARJETKA BREZNIK učiteljica RP
26. MARKO FUREK učitelj GUM
27. MARTINA PODGRAJŠEK učiteljica RP
28. METKA PRISTOVNIK Knjižničarka
29. PETRA PIPENBAHER učiteljica RP
30. PRIMOŽ KRAŠNA učitelj LUM
31. ROLANDO LAŠIČ Ravnatelj
32. ROMANA ŠABEDER učiteljica MAT, FIZ, SLZ, DIP, ZVE
33. ROMANA ZUPANČIČ pomočnica ravnatelja, učiteljica TJN, NI1, N1N, N2N
34. SABINA HOVNIK učiteljica TJA
35. SABINA OZMEC učiteljica SLJ, TJN
36. SARA KUPNIK učiteljica TJA, TJN
37. SAŠA KOVAČEC učiteljica za DSP
38. SEVERINA PFEIFER svetovalna delavka
39. SILVANA KOKOL druga strokovna delavka v 1. r.
40. TADEJA BATAGELJ Psihologinja
41. TATJANA TRAMŠEK učiteljica ZGO/GEO
42. TINA IŠTVAN učiteljica za DSP, svetovalna delavka vrtca
43. VANJA JURIČ logopedinja
44. ŽAN BEDENIK učitelj športa, RAP

OSTALI DELAVCI ŠOLE

Računovodja BENJAMIN PERŠUH
Tajnica IRENA PAUMAN
Hišnik MATJAŽ RUDOLF, SIMON AJD

Kuharji

Pomočnik kuharja

NADA VIDOVIČ, ŠTEFKA GOLAVŠEK, DAVORIN VERONEK, MARJETKA PLANINŠEK
Snažilke

MILENA PEPELNIK, MARINA FALEŽ, SONJA OLUP,

ZLATKA MERGEDUŠ, ZLATKA ZOREC

Organizatorka šolske vadbe MILICA SOVDAT
Informator prek JD IVANKA LEP

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

RAZRED

 

ŠTEV. UČENCEV V REDNIH ODDELKIH RAZREDNIK
DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. A 14 7 21 KRISTINA MILEC
1. B 13 8 21 PETRA PIPENBAHER
2. A 11 11 22 ANJA LEŠIČ
2. B 10 12 22 ALEŠ POŽGAN
3. A 11 13 24 BRIGITA VOGA
3. B 12 12 24 KARMEN JELČIČ
4. A 8 10 18 ANITA VOGRIN
4. B 10 8 18 MARJETKA BREZNIK
5. A 14 12 26 JANJA PUČKO
5. B 16 9 26 MARTINA PODGRAJŠEK
6. A 8 7 15 PRIMOŽ KRAŠNA 1/ MARKO FUREK 2
6. B 8 6 14 ALEŠ ŠTAHER
7. A 8 10 18 MARJANA FALEŽ
7. B 6 11 17 ROMANA ŠABEDER
8. A 10 8 18 BOŠTJAN ŠTERBAL
8. B 13 6 19 KSENIJA PEČNIK
9. A 17 9 26 TATJANA TRAMŠEK
SKUPAJ 190 159 349

 

RAZŠIRJEN PROGRAM RAZREDI ŠTEVILO UČENCEV VODJA ODDELKA
RAP 1 1. A, 5. A 27 Anita Strmšek
RAP 2 1. B, 5. B 29 Marija Zavernik
RAP 3 2. A 22 Janja Milošič
RAP 4 2. B 22 Jelka Trantura
RAP 5 3. A 21 Žan Bedenik
RAP 6 3. B 22 Marija Brodnjak
RAP 7 4. A, 4.B 29 Irena Marković
SKUPAJ 10 172 7 oddelkov

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda. Za učence 2. in 3. razreda se organizira oddelek jutranjega varstva glede na potrebe. Za učence 2. in 3. razreda je jutranje varstvo plačljivo (15€/mesec). V jutranje varstvo (od 6.00 do 8.15) je vpisanih 42 otrok prvega razreda.

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v skladu z Zakonom o osnovni šoli v pristojnosti šole. Od 4. do 7. razreda se lahko pouk v manjših učnih skupinah organizira pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ¼ ur, v 8. in 9. razredu pa se pouk pri navedenih predmetih v manjših učnih skupinah organizira vse leto.

Učenci 7., 8. in 9. razreda so pri pouku angleščine razdeljeni v manjše učne skupine glede na predznanje. Učenci 8. in 9. razreda so pri matematiki in slovenščini razdeljeni v heterogene skupine.

IZBIRNI PREDMETI

Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Okoljska vzgoja I
 2. Šport za sprostitev
 3. Likovno snovanje I
 4. Sonce, Luna in Zemlja
 5. Šolsko novinarstvo
 6. Literarni klub

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Daljnogledi in planeti
 2. Okoljska vzgoja II
 3. Izbrani šport
 4. Nemščina II
 5. Šport za zdravje
 6. Šolsko novinarstvo

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 1. Nemščina III
 2. Računalniška omrežja
 3. Likovno snovanje III
 4. Šolsko novinarstvo
 5. Šport za zdravje
 6. Zvezde in vesolje

ODDELKI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (RAP)

NAMEN RAP

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.

Razširjeni program osnovne šole omogoča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju  kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti. Razširjeni program osnovne šole je komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju:  zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti.

Razširjeni program je prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

Splošni cilji:

 • odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole;
 • večja izbirnost in participacija učenk in učencev;
 • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev;
 • poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnostim za udejanjanje načela individualizacije;
 • razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad;
 • spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

POTEK DELA V RAP

V okviru razširjenega programa se po priloženem urniku izvajajo vsebine naslednjih sklopov:

 • Hrana in prehranjevanje
 • Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 • Samostojno in sodelovalno učenje
 • Gibanje

Časovna razporeditev dela v RAP od 1. do 5. razred

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
12.05–12.50 Hrana in prehranjevanje

Hrana in prehranje –

vanje

Hrana in prehranje –

vanje

Hrana in prehranje –

vanje

Hrana in prehranje –

vanje

12.55–13.40 Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
13.45–14.30 Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje
14.35–15.20 Gibanje  Gibanje Gibanje Gibanje Gibanje
15.25–16.10 Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa

 

Časovna razporeditev ur pouka in odmorov

Začetek rednega pouka je ob 8.20. Pred in po pouku potekajo dejavnosti v okviru razširjenega programa.

POUK ODMOR RAP
Jut. varstvo 6.00–8.15
Predura 7.30–8.15 8.15–8.20
1. ura 8.20 –9.05 9.05–9.20
2. ura 9.20–10.05 10.05–10.25
3. ura 10.25–11.10 11.10–11.15
4. ura 11.15–12.00 12.00–12.05
5. ura 12.05–12.50 12.50–12.55 1. ura 12.05–12.50
6. ura 12.55–13.40 13.40–13.45 2. ura 12.55–13.40
7. ura 13.45–14.30 3. ura 13.45–14.30
4. ura 14.35–15.20
5. ura 15.25–16.10
16.15–17.00

DEŽURSTVA UČITELJEV

Učitelji opravljajo vlogo dežurnega učitelja med odmori in zjutraj pred rednim poukom. Dežurstvo je med učitelji porazdeljeno po dnevih od ponedeljka do petka, časovno pa od 8. 20 do 12.50 za razredno stopnjo  v razredih in na hodnikih pred razredi in od 7.30 do 13.45 za predmetno stopnjo na spodnjem hodniku, v jedilnici in v avli pri vhodu v šolo.

V telovadnici je v času malice organiziran rekreativni odmor za učence od 6. do 9. razreda. Razpored dežurnih učiteljev v tem odmoru je izobešen na oglasni deski v zbornici in pred telovadnico.

Razpored urnika dežurstva učiteljev je izobešen na oglasni deski v zbornici.

Učenci vozači, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom, počakajo na začetek pouka v šolski avli.

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dopolnilno razlago vsebin in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci laže usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, določenem v mesecu septembru. Vsakemu oddelku pripada 0,5 ure dopolnilnega pouka na teden. Izvaja se v okviru projekta razširjen program.

DODATNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Vsakemu oddelku pripada 0,5 ure dodatnega pouka na teden. Izvaja se v okviru projekta razširjen program.

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO

ORGANIZACIJA POUKA

Razredniki za svoje oddelke določijo število dni pouka po mesecih glede na realizacijo kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni ter ekskurzij.

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • PRVO: od 3. 9. 2018 do vključno 31. 1. 2019
 • DRUGO: od 1. 2. 2019 do vključno 24. 6. 2019
 • KONEC POUKA: 9. razred: petek, 14. junij 2019
 • KONEC POUKA: ostali: ponedeljek, 24. junij 2019

POČITNICE UČENCEV

 • Jesenske počitnice: od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
 • Novoletne počitnice: od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2019
 • Zimske počitnice: 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019
 • Prvomajske počitnice: 29. 4. 2019 do 2. 5. 2019
 • Poletne počitnice: 25. 6. 2019 do 31. 8. 2019

PRAZNIKI IN DRUGI PROSTI DNEVI TER DRUGI POSEBNI DNEVI

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2018/2019:

 • ponedeljek, 3. 9., ZAČETEK POUKA
 • sobota 29. 9., POUK, nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12.2018
 • ponedeljek ̶ petek, 29. 10. ̶ 2. 11., JESENSKE POČITNICE
 • petek, 26. 10. 2018, proslava ob dnevu spomina na mrtve
 • sreda, 31. 10., DAN REFORMACIJE
 • četrtek, 1. 11., DAN SPOMINA NA MRTVE
 • petek, 21. 12., PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • torek, 25. 12., BOŽIČ
 • sreda, 26. 12., DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 • ponedeljek ̶ sreda, 24. 12. ̶ 2. 1., NOVOLETNE POČITNICE
 • torek-sreda, 1. 1. ̶ 2. 1., NOVO LETO
 • četrtek, 31. 1., ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
 • četrtek, 7. 2. 2019, PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
 • petek, 8. 2. 2019, PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
 • petek ̶ sobota, 15. 2. ̶ 16. 2. 2019 INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
 • ponedeljek ̶ petek, 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019, ZIMSKE POČITNICE
 • ponedeljek, 22. 4. 2019, VELIKONOČNI PONEDELJEK
 • sobota, začetek aprila POUK – čistilna akcija v organizaciji Občine Rače-Fram in LD Rače (nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019)
 • sobota, 27. 4. 2019, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
 • sobota ̶  četrtek, 27. 4. ̶ 2. 5., PRVOMAJSKE POČITNICE
 • sreda ̶  četrtek, 1. 5. ̶ 2. 5., PRAZNIK DELA
 • petek, 3. 5. 2019, pouka prost dan, nadomeščanje v soboto v aprilu 2019
 • petek, 14. 6., ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
 • ponedeljek, 24. 6., ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
 • torek, 25. 6., DAN DRŽAVNOSTI
 • 6. ̶ 31. 8., POLETNE POČITNICE

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

17. 6. ̶ 1. 7. 2019 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. ̶  9. 7. 2019 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8. ̶ 30. 8. 2019 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

V ponedeljek, 3. 9. 2018, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. Učenci naše šole bodo pisali NPZ iz predmeta tuj jezik angleščina.

NPZ-ji so obvezni za učence 6. in 9. razreda.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6. r 9.r
3. september 2018 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. +
7. maj  2019-torek NPZ iz slovenščine + +
9. maj  2019- četrtek NPZ iz matematike + +
13. maj 2019- ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta +
13. maj 2019- ponedeljek NPZ iz tujega jezika- angleščine +
 3. junij 2019 – poned. Seznanitev učencev z dosežki +
 3. 6., 4. 6., 5. 6. 2019 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +
 6. 6. 2019 Seznanitev učencev z dosežki +
 6. 6.,7. 6.,10. 6. 2019 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +
14. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +
24. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

RAZ. SMER EKSKURZIJE Z OGLEDI NAČRTOVANI ČAS IZVEDBE
1. CELJE – ogled otroškega muzeja Hermanov brlog z delavnicami, ogled Celjskega gradu, Šmartinsko jezero

23. maj 2019

 

2. LJUBLJANA  –  Ogled Ljubljane in obisk živalskega vrta Ljubljana
3. VELENJE – ogled muzeja premogovništva, RC Velenjsko jezero
4. LOGARSKA DOLINA  – jama Pekel, Mozirski gaj, Logarska dolina – slap Rinka
5. PREKMURJE – živalski vrt  SIKALU ZOO Radenci, Vulkanija, grad Grad
6. NOTRANJSKA  – Postojnska  jama, grad Snežnik, Cerkniško jezero
7.

GORENJSKA  – Radovljica – Čebelarski muzej, Vrba –  Prešernova

hiša, Bled – ogled , Bohinj – slap Savica

8. Vitanje- muzej Hermana Potočnika, Ljubljana- vožnja po Ljubljanici, ogled  antičnih ostankov Emone, Vrhnika- Cankarjeva hiša
9. Vipavska dolina, Goriška, Furlanija, Primorska 2. 10. in 3. 10. 2018

KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA

Redovalne konference:                     

 • 1. 2019
 • 6. 2019 – 9. razred
 • 6. 2019 – 1. – 8. razred

Redne mesečne konference:

 • četrtek, 20. 9 . 2018
 • četrtek, 25. 10. 2018
 • četrtek, 29. 11. 2018
 • četrtek, 20. 12. 2018
 • četrtek, 28. 2. 2019
 • četrtek, 28. 3. 2019
 • četrtek, 25. 4. 2019
 • četrtek, 30. 5. 2019

Mesečni pedagoški sestanki: po dogovoru ob sredah od 7. 00 do 7. 40.

SODELOVANJE S STARŠI

Razredni roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki: predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Vsi roditeljski sestanki se praviloma izvedejo v dveh terminih (razredna/predmetna stopnja, 17.00/18.00). Razrednik lahko po potrebi začetek sestanka prilagodi situaciji.

 • 9. 2018
 • 2. 2019,
 • 4. 2019 ob 17.00 do 18.30 : Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi – Neodvisen.si

Za starše učencev 8. in 9. razreda bomo v roditeljske sestanke vključili tudi vsebine karierne orientacije, za starše 3. razreda pa predavanje o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci.

Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo, bomo izvedli roditeljski sestanek v začetku meseca junija.

Skupne govorilne ure za vso šolo

Govorilne ure so načrtovali vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času. V letošnje šolskem letu nadaljujemo z elektronskim naročanjem na govorilne ure pri učiteljih posameznih predmetov. S tem želimo olajšati stike med starši in učitelji.

Predvidoma so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu po dogovoru ob 16. ali 17. uri. Predvideni datumi popoldanskih govorilnih ur:

 • 10. 2018
 • 11. 2018
 • 12. 2018
 • 1. 2019
 • 3. 2019
 • 4. 2019
 • 5. 2019
 • 6. 2019

Individualne govorilne ure učiteljev

Individualne govorilne ure so v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti. Starši se za govorilno uro predhodno dogovorijo s posameznim učiteljem.

PROGRAM DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

DEJAVNOST RAZ. MENTOR
Mladina in gore 1.-9. Martina Podgrajšek
Ročna dela 4. in 5.razred Anita Vogrin
Kuharske delavnice 5.-9. Barbara Rozman
Zabavna matematika 2 2.-6. Barbara Rozman
Sproščanje in čuječnost 1.-3. Silvana Kokol
Borilni in adrenalinski športi 6.-9. Boštjan Šterbal
Priprava na tekmovanja 6.-9. Boštjan Šterbal
Šah 3. Aleš Štaher
Šah 4. in 5. Aleš Štaher
Robotika (LEGO) 4 in 5. Aleš Štaher
Logika 4. – 9. Aleš Štaher
Robotika (LEGO) 6. – 9. Aleš Štaher
Programiranje 6. – 9. Aleš Štaher
Oskrba živali 6. – 9. Boštjan Škreblin
Eko kotiček 1. – 9. Boštjan Škreblin
Priprava na tekmovanja (MAT, FIZ, ASTR.) 7. – 9. Romana Šabeder
Pomoč učencem pri izdelavi šolskih in domačih nalog 7. Romana Šabeder
Cici zbor 1., 2. Anja Lešič
OPZ 2. – 5. Anja Lešič
Pomoč učencem pri izdelavi šolskih in domačih nalog 1. – 9. Več učiteljev
Priprava na tekmovanja 5. – 9. Več učiteljev
Nemščina 2. jezik 4.r, 5. r, 6. r Romana Zupančič
Nemščina skozi gibanje 1., 2. 3 r Anita Strmšek, Romana Zupančič
Hrvaščina 1 5.r Metka Pristovnik
Hrvaščina 2 9. r Metka Pristovnik
Likovno ustvarjanje 4.-9. Primož Krašna
Kulturno-umetnostna vzgoja 7.a, 7. b razred Irena Marković
Delo z digitalno tehnologijo 6.-9. razred Ksenija Pečnik
Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog 1. – 9. Več učiteljev
Pravljice in izražanje 1.triada K. Jelčič
Dodatna pomoč in podpora učencem pri učenju 1. – 9. Več učiteljev
Gledališče 4., 5., 6. P.Pipenabher
Sproščanje in čuječnost prva triada Silvana Kokol
Eko kotiček 1. – 9. Škreblin
Borbeni in adrenalinski športi 6.-9. Šterbal
Oskrba živali 6.-9. Škreblin
Šolska skupnost
 1. – 9. r
Tatjana Tramšek
Mladinski pevski zbor 6. – 9. R. Marko Furek
Likovno ustvarjanje 4.-9.R Primož Krašna
Ples – flamenko 2.-8.r Sara Kupnik

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 349 učencev in povprečno 290 kosil. Malico in kosilo se streže v šolski jedilnici za vse učence. Čas kosila je od 12.00 do 14. 45. Dnevno evidenco prijav in odjav vodi tajnica šole na podlagi odjav staršev po telefonu ali e-pošti. Pravočasna odjava velja za tisti dan, če je sporočena do 8.30. Če ni odjave, se malica oziroma kosilo plača.

Pri obračunavanju malic in kosil se upošteva dnevna odsotnost otroka. Prejete položnice je treba plačati do roka, ki je vedno 18. v mesecu. V začetku šolskega leta starši podpišejo prijavo učenca na šolsko prehrano, v kateri so zapisana pravila in dogovor o obojestranskem sodelovanju.

Šolsko prehrano načrtujejo in spremljajo vodja kuhinje Nada Vidovič, vodja šolske prehrane Barbara Rozman in pomočnica ravnatelja Romana Zupančič.

Učenci se pri kosilu identificirajo s ključki. Učenci, ki imajo kosilo ob določenih dnevih, prav tako dobijo ključke, s pomočjo katerih se vodi evidenca o številu zaužitih obrokov.

Če učenec ključek pozabi, ga odgovorna oseba ročno vnese v računalnik. Za učence od 1. do 3. razreda bodo imele ključke učiteljice v oddelku podaljšanega bivanja, ostali učenci pa imajo ključe sami. Če otrok ključek izgubi, je treba poravnati stroške za nakup in izdelavo novega ključka v vrednosti 5 EUR.

Vsak razred je zadolžen za čiščenje jedilnice po malici (brisanje miz, pospravljanje stolov). Za čistočo poskrbijo dežurni učenci posameznega razreda.

Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače-Fram) so cene kosila naslednje:

 • Kosila so količinsko in cenovno razporejena v štiri kategorije:
 • kosilo za 1. do 3. r.: 1,90 €              (ekonomska cena 3,14 €)
 • kosilo za 4. do 5. r.: 2,00 €              (ekonomska cena 3,24 €)
 • kosilo za 6. do 9. r.: 2,20 €              (ekonomska cena 3,44 €)
 • kosilo za odrasle: 3,50 €

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 • od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Cena malice v šolskem letu 2018/2019

 • cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno,
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

Dodatna subvencija Občine Rače-Fram

Občina Rače-Fram namenja dodatna finančna sredstva za subvencioniranje šolske prehrane. Namenili jih bomo financiranju šolskih kosil učencem, katerih mesečni dohodek staršev ne omogoča plačila prehrane, ali je v družini prišlo do sprememb dejstev in okoliščin, ki niso navedene v odločbi o otroškem dodatku.

V komisiji za razdelitev teh sredstev so: Severina Pfeifer, Marija Zavernik, Janja Pučko, Simona Antolič – predstavnica Občine Rače-Fram, Zlatka Napast – predstavnica RK Rače, Sonja Majal – predstavnica Karitasa Rače.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Varnost učencev je ena od najzahtevnejših in najpomembnejših nalog, kajti učenci so nenehno izpostavljeni nevarnosti gostega prometa, ki se odvija skozi naš kraj. Pomembno je, da so otroci, starši in vsi, ki skrbijo za vzgojo otrok, dobro prometno osveščeni, da znajo otrokom svetovati ter so dobro seznanjeni z varnimi šolskimi potmi. Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko popolnoma samostojno sodelovali v prometu. Učence na začetku šolskega leta seznanimo z načrtom šolskih poti. Prvošolčki so ob začetku šolskega leta od Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rače-Fram dobili rumene rutice, kresničke in trakove.

Prve dneve v septembru stoji ob prehodu za pešce policist, ki skrbi za varen prehod osnovnošolcev. K umiritvi prometa pa v veliki meri pripomorejo hitrostne ovire pred šolo.

Načrt šolskih poti sproti dopolnjujemo in vnašamo spremembe.

ŠOLSKI PREVOZI

Prevoze šolskih otrok v našem šolskem okolišu v letošnjem letu pogodbeno izvaja avtobusno podjetje Tajhman Turizem d.o.o. Čas prihodov in odhodov avtobusa določa šola in se prilagaja šolskemu urniku. Vozni red je objavljen na spletni strani šole. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti mora varen vstop in izstop otrok in dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu. Starši prijavijo učenca na prevoz s šolskim avtobusom tako, da izpolnijo prijavnico. Učenci vozači počakajo na začetek pouka v šolski avli. Po končanem pouku učenci počakajo na avtobus v šolski avli.

DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba (ŠSS) se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh osnovnih med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojno-preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pri oblikovanju LDN-ja šolske svetovalne službe izhajamo iz osnovnih področij življenja in dela na šoli, kot jih navajajo splošna izhodišča v programskih smernicah za ŠSS.

Delo ŠSS obsega delo z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč. Naloga ŠSS je tudi spremljanje poteka vsakdanjega življenja in dela v šoli, nudenje pomoči učencem s težavami, skrb za dobro počutje v šoli, za varno in spodbudno okolje ter spoštovanje hišnega reda in šolskih pravil.

V procesu šolanja je naloga ŠSS vpis otrok, sprejem in uvajanje otrok v šolo ter spremljanje otrok v šoli.

Karierna orientacija je posebna naloga ŠSS pri prehajanju otrok v srednje šole prek poklicnega usmerjanja, informiranja in svetovanja.

ŠSS nudi različne oblike podpore in pomoči učencem, ki so zaradi socialno-ekonomskih stisk družine ogroženi v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (subvencionirana prehrana, subvencionirana letovanja, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi, ekskurzij, šol. potrebščin idr.).

ŠSS koordinira delo z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami.

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad je namenjen zbiranju sredstev za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin, obogatitvi vzgojno-izobraževalnega dela ter sofinanciranju dejavnosti, ki potekajo v šoli in v vrtcu. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, lastnih aktivnosti, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Zdajšnjemu upravnemu odboru se mandat izteče 13. 2. 2020.

Upravni odbor skrbi za gospodarno in odgovorno poslovanje sklada.

Upravni odbor pripravi program šolskega sklada za šolsko leto 2018/2019 in poročilo o poslovanju šolskega sklada v letu 2017/18 ter o delu upravnega odbora in o delovanju šolskega sklada redno obvešča svet staršev.

V upravnem odboru šolskega sklada so naslednji člani: Marina Koren Dvoršak (predsednica), Barbara Bradač, Maja Semenič, Nina Pušnik kot predstavnice staršev ter Nina Pušenjak, Kristina Milec in Primož Krašna kot predstavniki šole in vrtca.

DNEVI DEJAVNOSTI (kulturni, športni, tehniški in naravoslovni dnevi)

Dnevi dejavnosti so: kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi. Čas izvedbe, vsebina, kraj in organizatorji so določeni v letni delovni pripravi učiteljev organizatorjev. Datum načrtovanih dni dejavnosti se lahko po potrebi prilagodi trenutnim razmeram.

NAČRT KULTURNIH DNEVOV

1. razred:

 1. Afrika – oktober 2018
 2. Peter in volk- gledališče ( 28. 11. 2018)
 3. Spoznajmo RTV center- marec 2019
 4. Zaključna ekskurzija (Hermanov brlog) – 23. 5. 2019

2. razred:

 1. Afrika- oktober 2018
 2. Peter in volk- gledališče ( 28. 11. 2018)
 3. Spoznajmo RTV center- marec 2019
 4. 8 krogov odličnosti

3. razred:

 1. Jana Dular, predavanje o Afriki- oktober 2018
 2. Peter in volk- gledališče( 28. 11. 2018)
 3. Spoznajmo RTV center- marec 2019
 4. Ptujski grad (april)

4. razred:

 1. Gajin svet- ogled filma in delavnice – 2. 2. 2019
 2. Gledališka predstava – Guliverjeva potovanja
 3. Zaključna prireditev

5. razred:

 1. Gajin svet -ogled filma in delavnice – 2. 2. 2019
 2. Guliverjeva potovanja (SNG Maribor) – 25. 1. 2019
 3. Ustvarjalne delavnice – junij 2019

Kulturni dnevi v 3. triadi  :

Prvi kulturni dan : 24. september 2018: KULTURNI VRTILJAK

–          7., 9. razred: ogled predstave iCankar v gledališču Ptuj in ogled znamenitosti mesta Ptuj

–          8. razred: ogled Ljubljane

–          6. razred: 25. januar 2019: ogled predstave Guliverjeva potovanja v SNG Maribor (priključijo se 4. in 5. razredu)

Drugi kulturni dan: 2. februar 2019 (sobota): filmska predstava GAJIN SVET (in delavnice) v kinu v Slovenski Bistrici za učence od 4. do 9. razreda.

Tretji kulturni dan: junij, 2019: generalka in zaključna prireditev

NAČRT ŠPORTNIH DNEVOV

1. razred:

 1. Predstavitev posebnih socialnih in športnih veščin- 9. 2018
 2. Pohod – oktober, 2018
 3. Drsanje – februar, 2019
 4. Merjenje ŠVZ karton- april, 2019
 5. Atletika – junij, 2019

2. razred:

 1. Predstavitev posebnih socialnih in športnih veščin – 29. 9. 2018
 2. Pohod – oktober, 2018
 3. Drsanje – februar, 2019
 4. Merjenje ŠVZ karton- april, 2019
 5. Atletika – junij, 2019

3. razred:

 1. 1. Predstavitev posebnih socialnih in športnih veščin – 9. 2018
 2. Pohod – oktober, 2018
 3. Plavanje – februar, 2019
 4. Merjenje ŠVZ karton- april, 2019
 5. Atletika – junij, 2019

4. razred:

 1. Orientacijski pohod – september, 2018
 2. Pohod- oktober, 2018
 3. Drsanje – januar, 2019
 4. Zdravje, gibanje – april, 2019
 5. Športne igre – junij, 2019

5. razred:

 1. Orientacijski pohod – september, 2018
 2. Pohod – oktober, 2018
 3. Drsanje – januar, 2019
 4. Zdravje, gibanje – april, 2019
 5. Športne igre – junij, 2019

Od 6. do 9. razreda

 1. športni dan – planinski pohod, Pohorje – 20. 9. 2018 (četrtek)
 2. športni dan – športne igre v Brezuli – 29. 9. 2018 (sobota)
 3. športni dan – zimski (smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, fitnes) – 11. 1. 2019 (petek)
 4. športni dan – merjenje za švz karton – 23. 4. 2019 (torek)
 5. športni dan – čistilna akcija – april, 2019

NAČRT TEHNIŠKIH DNEVOV

1. razred:

 1. KOLESARČEK – 2. oktober 2018
 2. USTVARJALNE DELAVNICE ─ 29. november 2018
 3. KAJ ZMOREM NAREDITI ─ junij, 2019

2. razred:

 1. KOLESARČEK – 2. oktober 2018
 2. USTVARJALNE DELAVNICE ─ 29. november 2018
 3. KAJ ZMOREM NAREDITI ─ junij, 2019

3. razred:

 1. KOLESARČEK – 2. oktober 2018
 2. USTVARJALNE DELAVNICE ─ 29. november 2018
 3. KAJ ZMOREM NAREDITI ─ junij, 2019

4. razred:

 1. Izdelava novoletne dekoracije ─ november, 2018
 2. Zbirni center in izdelek iz embalaže ─ april, 2019
 3. Avtomobilček ─ januar, 2019
 4. Neuroth- ogled podjetja- oktober, 2018

5. razred:

 1. Izdelava novoletne dekoracije – november, 2018
 2. Modra delavnica – 2018,2019
 3. Eko dan – april, 2019
 4. Oprema kolesa – junij, 2019

6. razred:

 1. Ustvarjalne delavnice – 10. 10. 2018
 2. Okraševanje šole – 27. 11. 2018
 3. Modra delavnica – 21. 3. 2019
 4. Priprava na zaključno prireditev – junij 2019

7. razred:

 1. Modra delavnica – 10. 10. 2018
 2. Okraševanje šole – 27. 11. 2018
 3. Šola v naravi – 21. 3. 2019
 4. Priprava na zaključno prireditev – junij 2019

8. razred:

 1. razred:
 2. Poklicno usmerjanje (Prometna šola) – 10. 10. 2018
 3. Okraševanje šole – 27. 11. 2018
 4. Obisk Srednje šole za gostinstvo in turizem – 21. 3. 2019
 5. Priprava na zaključno prireditev – junij 2019

9. razred:

 1. Poklicno usmerjanje (SERŠ) – 10. 10. 2018
 2. Okraševanje šole – 27. 11. 2018
 3. Izdelava izdelkov za projekt Prijatelji – maj, 2019
 4. Izdelava scene za valeto – junij, 2019

NAČRT NARAVOSLOVNIH DNEVOV

1. razred:

 1. Postati kmet za en dan – oktober, 2018
 2. Moje telo – februar, 2019
 3. Dan zdrave šole – 11. maj 2019

2. razred:

 1. Dan zdrave šole -11. 5. 2019
 2. Ob vodi
 3. Zaključna ekskurzija (Ljubljana) – 23. 5. 2019

3. razred:

 1. Dan zdrave šole – april, 2019
 2. Zaključna ekskurzija Velenje─ 23. 5. 2019
 3. Obisk ISJ v Ljubljani – marec

4. razred:

 1. Gozd ─ junij, 2019
 2. Zdrava prehrana, orientacija ─ marec, 2019
 3. Zaključna ekskurzija ─ maj, 2019

5. razred:

 1. Hrana, vonji in okusi ─ 16. 11. 2018
 2. Kako se je vse začelo – 2019
 3. Spoznajmo Prekmurje ─ maj, 2019

6. razred:

 1. Mikroskopiranje (2. 10. 2018)
 2. Zdravje, gibanje ( čistilna akcija sobota v aprilu, v dogovoru z lovci)
 3. Zaključna ekskurzija (maj 2019)

7. razred:

 1. Šola v naravi (marec 2018)
 2. Zdravje, gibanje ( čistilna akcija sobota v aprilu, v dogovoru z lovci)
 3. Zaključna ekskurzija (maj 2019)

8. razred:

 1. Merjenje (2. 10. 2018)
 2. Zdravje, gibanje ( čistilna akcija sobota v aprilu, v dogovoru z lovci)
 3. Zaključna ekskurzija (maj 2019)

9. razred:

 1. Interdisciplinarna ekskurzija (2. 10. 2018)
 2. Elektrika in energijski viri (marec, 2019 )
 3. Zdravje, gibanje ( čistilna akcija sobota v aprilu, v dogovoru z lovci)

ORGANIZIRANOST UČENCEV

ORGANIZACIJA IN DELO ODDELČNIH SKUPNOSTI

Oddelčne skupnosti so organizirane v vseh oddelkih. Delujejo po programu, pri katerem sodelujejo učenci in razrednik. Razrednik usmerja in spodbuja delo učencev. Spremljanje dela oddelčnih skupnosti je sprotno, in sicer ob koncu meseca.

Za vodenje oddelčnih skupnosti učenci izvolijo svoje predstavnike. Prek oddelčnih skupnosti tečejo tudi skupne šolske akcije. Posebno skrb posvečajo informiranosti, pri čemer se poslužujejo oddelčne in šolske oglasne deske, šolske razglasne postaje in kotičkov v učilnicah. Programi dela oddelčnih skupnosti so priloga LDN razrednika.

ŠOLSKA SKUPNOST

V šolski skupnosti  Osnovne šole Rače  opravljamo naslednje naloge:

 • Izvolimo predsednika šolske skupnosti.
 • Sprejmemo letni program dela.
 • Zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka.
 • Vsi učenci od 2. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V ta namen izberejo po dva predstavnika iz vsakega oddelka, ki posredujeta predloge, želje svojega oddelka, oziroma poročata s srečanj šolske skupnosti učencev.
 • Šolska skupnost se sestaja na sestankih enkrat mesečno.
 • Spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnatelja in Svet zavoda OŠ Rače na morebitne kršitve pravic učencev.
 • Sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost.
 • Organiziramo šolske plese.
 • Organiziramo predajo šolskega ključa.
 • Sodelujemo pri pripravi in izvedbi zaključne šolske prireditve.
 • Informiramo učence o svoji dejavnostih.
 • Urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti.
 • Razvijamo čut pripadnosti šoli.
 • Vsak mesec obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve.
 • Načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.).
 • Oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
 • Razvijamo sodelovanje s sosednjo šolo v občini.
 • Redno obravnavamo šolsko problematiko.
 • Skrbimo za urejeno okolico šole.
 • Pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta.
 • Pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament.
 • Sodelujemo na medobčinskem otroškem parlamentu.
 • Opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

V tednu otroka bomo organizirali sprejem prvošolcev med člane šolske skupnosti.  Obravnavali bomo šolsko problematiko. Poudarjali bomo vse, kar je dobro in pozitivno na naši šoli. Posebno skrb bomo namenili  razvijanju dobrih medsebojnih odnosov in urejenosti naše šole . Predstavniki naše šole se bodo udeležili medobčinskega otroškega parlamenta v Mariboru, kjer bodo aktivno sodelovali na temo  Šolstvo in šolski sistem, ki se nadaljuje v letošnje šolsko leto.

Mentorica: Tatjana Tramšek

RAZREDNE URE

Razredne ure se bodo izvajale enkrat tedensko, in sicer vsako sredo pol šolske ure pred začetkom pouka. Učenci bodo obravnavali teme s področja duševnega zdravja, ekologije, otroškega parlamenta, hišnega reda, pravil šolskega reda in vzgojnega načrta.

Cilji razrednih ur so:

 • razvijanje pozitivne samopodobe posameznika in odnosa do narave,
 • izboljšanje medsebojnih odnosov (učenci – učitelji – starši),
 • zavzemanje za prijetno počutje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli.

Izvajalci:

Izvajalci razrednih ur so razredniki, na sestankih pa lahko sodelujejo tudi drugi strokovni delavci šole, zunanji sodelavci in starši.

SKRB ZA ZDRAV TELESNI RAZVOJ UČENCEV

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole mag. Leon Radolli, dr. med., specialist pediater, s pripadajočim timom, ki dela v Zdravstvenem domu Hoče.

Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (Uradni list, št. 19/98).

URNIK AMBULANTE ZA UČENCE NAŠE ŠOLE

Naslov: Zdravstvena postaja Hoče, Bohovska cesta 7. Tel. številka: 02/ 33 31 860.

PONEDELJEK 12:30 do 19:30
TOREK 07.00 do 08.45            08.45 do 14.00
SREDA 07.00 do 08.45            08.45 do 14.00
ČETRTEK 12:30 do 19:30
PETEK 07.00 do 14.00

Nadomestna ambulanta za učence naše šole (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času zunaj rednega obratovanja ambulante dr. Radolija) je ambulanta v Vošnjakovi 4 v IV. nad., ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30.

Dežurna ambulanta deluje vsak dan od 20.00 do 23.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 23.00. Splošna urgentna ambulanta deluje v prostorih UKC MB od 23.00 dalje.

POSVETOVALNICA ZA MLADE (tel.: 02 22 86 417)

Namenjena je vsem mladim, ki imajo kakršnekoli težave v šoli, doma, z vrstniki in ne vedo, s kom bi se pogovorili. V posvetovalnico za mlade, ki je na Vošnjakovi 4/IV. nad., lahko pridejo brez zdravstvene izkaznice od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00.

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji Za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Na naši šoli jo izvaja preventivna zobozdravstvena služba ZD iz Maribora pod vodstvom Tinke Mlakar, ki obišče učence enkrat mesečno. Starši izberejo otroku zobozdravnika sami.

V šolskem letu 2018/019 nadaljujemo z rednimi zobozdravstvenimi sistematskimi pregledi pri dr. dent. med. Borisu Sapaču.

Zobozdravstvene storitve za učence OŠ Rače opravljata:

Rebeka DOBRIČ, dr. dent. med., v ZD Maribor, Ljubljanska c. 42,

tel. številka: 02 33 31 818.

Boris SAPAČ, dr. dent. med., v ZD Rače,

tel. številka: 02 630 08 72.

HIGIENSKO-ZDRAVSTVENI UKREPI

Učence v sklopu pouka in razrednih ur navajamo na higieno. Posebna pozornost je namenjena umivanju rok pred obroki in po uporabi WC-ja. Nadzor nad izvajanjem vodijo učitelji. Vsa stranišča so oskrbljena s toaletnim papirjem. Povsod, kjer so umivalniki, so na voljo tekoče milo in papirnate brisače. Vsi prostori šole so vsakodnevno ustrezno očiščeni.

REŠEVANJE SOCIALNIH PROBLEMOV UČENCEV

Osnovne socialne probleme učencev rešujejo razredniki v okviru oddelčnih skupnosti. Težje socialne probleme rešuje pedagoginja, ki po potrebi vključi tudi center za socialno delo in lokalno skupnost.

V reševanje socialnih problemov se aktivno vključujejo Občina Rače-Fram, Šolski sklad OŠ Rače, Krajevna organizacija RK Rače (ga. Zlatka Napast) in Karitas (ga. Sonja Majal). Denarno pomagajo pri sofinanciranju letovanja otrok, šolskih izletov, šolski prehrani in nakupu šolskih potrebščin.Publikacija 16/17